امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کدینگ حسابداری
#1
10 موجودي نقد
o 1001 بانکها - ريالي
o 1002 بانکها - ارزي
o 1010 صندوق - ريالي
o 1011 صندوق - ارزي

• 11 سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت
o 1104 سپرده سرماهي گذاري کوتاه مدت
o 1106 اوراق مشارکت
o 1107 سود علي الحساب دريافتني

• 12 حسابها و اسناد دريافتني تجاري
o 1200 اسناد دريافتني
o 1220 حسابهاب دريافتني - مشتريان X
o 1223 حسابهاي دريافتني - مشتريان Y
o 1231 ساير حسابهاي دريافتني
o 1298 اسناد در جريان وصول

• 13 ساير حسابها و اسناد دريافتني
o 1301 کارکنان - مساعده
o 1302 کارکنان - وام
o 13.3 کارکنان - علي الحساب ماموريت
o 1305 کارکنان - ساير
o 1320 اسناد دريافتني ( غير تجاري )
o 1321 اشخاص حقيقي و حقوقي
o 1322 سپرده هاي دريافتني
o 1330 ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

• 14 موجودي مواد و کالا
o 1401 مواد اوليه
o 1402 کالاي در جريان ساخت
o 1403 کالاي ساخته شده
o 1404 قطعات و لوازم يدکي
o 1405 انبار بسته بندي
o 1407 ساير موجوديها
o 1408 انبار ضايعات
o 1409 رابط انبار محصول و بهاي تمام شده
o 1410 رابط انبار نيم ساخته و بهاي تمام شده
o 1421 کالاي اماني ما نزد ديگران
o 1497 هزينه حمل (مواد خريداري شده در داخل )

• 15 پيش پرداختها
o 1501 پيش پرداخت خريد مواد اوليه
o 1502 پيش پرداخت هزينه و خريد خدمات
o 1504 پيش پرداخت بيمه
o 1506 پيش پرداخت قالبهاي قابل استهلاک به تخصيص مواد اوليه
o 1510 ساير پيش پرداختها

• 16 سفارشات و اقلام در راه
o 1601 سفارشات مواد اوليه
o 1610 ساير سفارشات

• 20 داراييهاي ثابت مشهود
o 2000 زمين
o 2003 ساختمان
o 2004 استهلاک انباشته ساختمان
o 2005 تاسيسات
o 2006 استهلاک انباشته تاسيسات
o 2007 ماشين آلات و تجهيزات
o 2008 استهلاک انباشته ماشين آلات
o 2009 ابزار و لوازم فني
o 2010 استهلاک انباشته ابزار و لوازم فني
o 2011 قالبها
o 2012 استهلاک انباشته قالبها
o 2013 وسائط نقليه
o 2014 استهلاک انباشته وسائط نقليه
o 2015 اثاثه اداري
o 2016 استهلاک انباشته اثاثه اداري
o 2030 پيش پرداخت سرمايه اي

• 21 داراييهاي در جريان تخصيل
o 2101 ساختمان در جريان تحصيل
o 2103 تاسيسات در جريان تحصيل
o 2111 ساير داراييهاي در جريان تحصيل

• 22 سرمايه گذاريهاي بلند مدت
o 2201 سرمايه گذاري در سهام
o 2202 سرمايه گذاري در بانک
o سرمايه گذاري در پروژه ساختماني

• 23 ساير داراييها
o 2320 نرم افزارهاي کامپيوتري
o 2321 استهلاک انباشته نرم افزارهاي کامپيوتري
o 2330 سرقفلي
o 2331 استهلاک انباشته سرقفلي
o 2340 حق الامتياز آب
o 2341 حق الامتياز برق
o 2342 حق الامتياز تلفن
o 2343 حق الامتياز گاز
o 2345 پروژه هاي توسعه محصولات

• 30 حسابها و اسناد پرداختني تجاري
o 3001 اسناد پرداختني
o 3020 حسابهاي پرداختني به فروشندگان مواد و کالا
o 3021 حسابهاي پرداختني به ارائه به ارائه کنندگان خدمات
o 3040 حسابهاي پرداختني ارزي

• 31 ساير حسابها و اسناد پرداختني
o 3101 حقوق پرداختني
o 3102 ماليات پرداختني
o 3103 حق بيمه پرداختني
o 3104 ماليات تکليفي پرداختني
o 3106 پس انداز پرسنل
o 3107 کارکنان - روند پول خرد
o 3120 اسناد پرداختني غير تجاري
o 3121 اشخاص حقيقي و حقوقي
o 3122 ساير حسابهاي پرداختني به X
o 3123 سپرده هاي دريافتني
o 3124 سازمانها و نهادهاي دولتي
o 3125 ماليات بر مصرف
o 3126 عوارض شهرداري
o 3194 بيمه عمر و درمان مکسوره از کارکنان
o 3198 ذخيره هزينه هاي پرداختني
o 3199 واريزهاي نامشخص

• 32 پيش دريافت از مشتريان
o 3220 پيش دريافتهاي فروش X
o 3223 پيش دريافتهاي فروش Y

• 33 ذخيره ماليات عملکرد
o 3301 ماليات پرداختني سال جاري

• 34 سود سهام پيشنهادي و پرداختني
o 3402 سود سهام پرداختني

• 35 تسهيلات مالي دريافتني (کوتاه مدت )
o 3501 حصه جاري وامهاي فروش اقساطي
o 3502 حصه جاري وامهاي سلف
o 3506 تسهيلات فاينانس
o 3510 پيش پرداخت هزينه بهره سنوات آتي

• 42 ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان
o 4201 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

• 50 سرمايه ثبت شده
o 5003 سرمایه ثبت شده

• 51 اندوخته ها
o 5101 اندوخته قانونی

• 52 سود (زيان ) انباشته
o 5201 سود (زیان ) انباشته
o 5202 سود (زیان ) سال جاری

• 60 فروش خالص
o 6010 فروش ناخالص X
o 6011 برگشت از فروش و تخفیفات X
o 6012 تخفیفات نقدی X
o 6020 فروش خالص Y
o 6021 برگشت از فروش و تخفیفات Y

• 62 ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي
o 6201 فروش ضایعات تولیدی
o 6202 سود حاصل از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی عملیاتی
o 6204 درآمد حاصل از خدمات
o 6206 خالص کسری اضافی انبار
o 6209 سایر هزینه ها و درآمدها

• 70 بهاي تمام شده محصولات فروش رفته
o 7002 بهای تمام شده کالای فروش رفته

• 72 هزينه هاي حقوق و دستمزد
o 7201 هزینه های دستمزد و حقوق
o 7202 اضافه کاری
o 7203 حق مسکن و خواربار
o 7204 حق اولاد
o 7205 بن کارگری
o 7206 سایر مزایای مستمر
o 7207 مرخصی کارکنان
o 7208 ایاب و ذهاب
o 7209 سایر مزایای غیر مستمر
o 7210 بیمه سهم کارفرما
o 7211 بیمه اختیاری سهم کار فرما
o 7213 نوبت کاری و شب کاری
o 7214 عیدی و پاداش
o 7215 پاداش افزایش تولید
o 7216 سنوات خدمت کارکنان

• 73 هزينه هاي سربار و عمومي و فروش
o 7301 لباس کارکنان
o 7302 رستوران و پذیرایی
o 7303 آزمایشهای کارکنان
o 7304 آموزش
o 7305 کمکهای غیرنقدی
o 7306 سایر هزینه های پرسنلی
o 7308 تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت - ساختمان
o 7309 تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت - تاسیسات
o 7310 تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت - ماشین آلات
o 7311 تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت - ابزار و لوازم فنی
o 7313 تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت - وسائط نقلیه
o 7314 تعمیر و نگهداری داراییهای ثابت - اثاثه
o 7316 استهلاک داراییهای ثابت - ساختمان
o 7317 استهلاک داراییهای ثابت - تاسیسات
o 7318 استهلاک داراییهای ثابت - ماشین آلات
o 7319 استهلاک داراییهای ثابت - ابزار و لوازم فنی
o 7321 استهلاک داراییهای ثابت - وسائط نقلیه
o 7322 استهلاک داراییهای ثابت - اثاثه
o 7323 استهلاک داراییهای ثابت - نرم افزارهای کامپیوتری
o 7324 مواد مصرفی غیر مسقیم
o 7325 ابزارآلات صنعتی کم دوام
o 7326 هزینه کیفیت
o 7327 آب وبرق و گاز و تلفن
o 7328 کرایه حمل
o 7329 ملزومات و نوشت ابزار
o 7330 ایاب و ذهاب اداری
o 7331 حق عضویت
o 7332 هزینه تحقیق و توسعه
o 7333 حق حضور در جلسات
o 7334 کارمزدهای بانکی
o 7335 تمبرو سفته
o 7336 خدمات قراردادی
o 7337 خدمات مالی و حسابرسی
o 7339 بیمه داراییهای مشهود
o 7340 بیمه باربری محصول
o 7341 جرائم بیمه
o 7344 سوخت خودرو
o 7345 ورزش
o 7346 بهداشت و نظافت
o 7347 هزینه های فضای سبز
o 7352 آگهی و مطبوعات
o 7353 چاپ و کپی
o 7354 بازاریابی
o 7355 سفر و فوق العاده ماموریت
o 7357 شرکت در نمایشگاه
o 7359 هزینه نمونه محصولات
o 7361 کرایه حمل مواد اولیه
o 7362 ملزومات مصرفی
o 7363 سوخت و انرژی
o 7366 هزینه آزمایشگاهی
o 7399 سایر هزینه ها

• 80 هزينه هاي مالي
o 8001 هزینه های مالی وامهای فروش اقساطی
o 8008 هزینه های دیرکرد

• 81 ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي
o 8101 سود (زیان ) ناشی از فروش داراییهای ثابت
o 8102 درآمد ناشی از فروش ضایعات غیر تولیدی
o 8103 سود حاصل از سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت
o 8109 سایر هزینه ها و درآمدها

• 90 حسابهاي انتظامي
o 9001 اسنادتضمینی واگذاری به اشخاص
o 9002 اسناد تضمینی واگذاری بابت اعتبارات اسنادی
o 9003 اسناد تضمینی بابت وامها و تسهیلات
o 9006 اسناد تضمینی دریافتنی از اشخاص
o 9007 اشخاص تضمینی دریافتنی از کارکنان

• 91 طرف حسابهاي انتظامي
o 9101 اسناد تضمینی ما نزد دیگران
o 9102 اسناد تضمینی دیگران نزد ما

abouzaromidi.com
پایان رمانتون رو اینجا اعلام کنین

http://forum.iranroman.com/showthread.php?tid=129070&pid=782078#pid782078
پاسخ
سپاس شده توسط:


چه کسانی از این موضوع دیدن کرده اند
1 کاربر که از این موضوع دیدن کرده اند:
fatemeh . R (۱۶-۰۹-۹۴, ۰۳:۰۹ ب.ظ)

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان