امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
#1
تاريخچه دانشگاه جندی شاپور و نقش آن در تاريخ پزشکی ايران و جهان
در شمال غربي خوزستان در دوره ساساني، شهر بزرگ و آبادي با كشتزارهاي زيباي نيشكر، جويهاي روان و باغهاي خرم، قرار داشت كه گذشته از زيبائي، يكي از بزرگترين مراكز علمي و فرهنگي زمان خود به شمار ميرفت، نام اين شهر جنديشاپور بود كه به واسطه دانشكده پزشكي و بيمارستان معروفش، در جهان آنروز آوازهاي به سزا كسب كرده و از هر سو دانشمندان و دانشپژوهان را بسوي خود فرا ميخواند.بنيانگذار جندي شاپور
بنيان اين شهر را شاپور اول فرزند اردشير بنا نهاد. جنديشاپور را آنگونه كه مورخين نوشتهاند يكي از نواحي هفتگانه خوزستان ميدانستند كه از ابتدا (اهواز) مركز آن استان به شمار ميرفته است، و در دوره شاپور دوم، جنديشاپور پايتخت دولت ساساني و مركز ولايت خوزستان گرديد.


چگونگي گزينش نام جندي شاپور
وقتي شاپور در جنگ با والرين قيصر دوم، پيروز گشت و بر انطاكيه (يكي از شهرهاي تركيه فعلي) دست يافت، آن آنرا (وه انديو شاپور) ناميد يعني (به از انطاكيه، شاپور) و به عبارت روانتر (شهر شاپور بهتر از انطاكيه) ميباشد و بعدها به گويشهاي جنديشاپور يا گنديشاپور ادا گرديد.


شكوفائي جندي شاپور
بيشك بهترين دوره اي كه جنديشاپور بخود ديده عصر نهضت فرهنگي ايران، يعني دوره انوشيروان است. آنگونه كه برخي از مورخين نوشتهاند، خسرو انوشيروان علاقه فراواني به علم و دانش از خود نشان ميداد و همين انگيزه اصلي وي در گردآوري دانشمندان و پزشكان شايسته آنزمان بوده است. در زمان او دانشگاه جنديشاپور به پيشرفتهاي شاياني نائل آمد و هم به دستور او بود كه برزويه طبيب با جمعي از پزشكان ايراني جهت دستيابي به كتابهاي طب هندي به هندوستان سفر كردند. بدون شك اين سفر كه با دانشگاه جنديشاپور بستگي داشته، براي اين مركز علمي و دانش آموختگان آن آغاز رويدادهاي با ارزشي بوده است.
در برخي از كتب تاريخي، از مجالس امتحاني سخن رفته است كه بويژه در دوره خسرو براي آزمايش پزشكان و صدور اجازه نامه طبابت برپا ميشده، در تاريخالحكماء شرح يكي از اين نشستها را ذكر كردهاند كه از آن بعنوان اولين كنگره پزشكي جنديشاپور ميتوان نام برد.بيمارستان جندي شاپور و رسالت آن
به دستور انوشيروان، در جوار دانشكده پزشكي، ضرورتاً بيمارستاني نيز تأسيس گرديد. جرجي زيدان (نويسنده مسيحي عرب) در اين مورد مينويسد: خسرو انوشيروان در جنديشاپور براي معالجه بيماران و آموزش پزشكي، بيمارستان جنديشاپور را داير نمود و از هندوستان و يونان پزشكاني استخدام كرد تا در آنجا طب هندي و طب يوناني (بقراطي) تدريس كنند، درنتيجه ايرانيان داراي دو رشته پزشكي شدند و بيمارستان جنديشاپور شهرت بينظيري در دنياي آنروز پيدا كرد. جرجي زيدان تحت عنوان (بيمارستانهاي اسلام) مينويسد: بيمارستان كلمهاي فارسي است و به معناي محل بيماران ميباشد. در دوره تمدن اسلامي، بيمارستان مشتمل بر مدارس طب هم بوده و همانجا درس طب ميخواندند و عملاً از بيماران معاينه و شناسائي مينمودند. عربها ايجاد بيمارستان را از ايرانيان آموختند و همانند بيمارستان جنديشاپور كه بزرگترين بيمارستان پيش از اسلام بود، بيمارستانهائي در نقاط مختلف ممالك اسلامي دائر كردند.


تأثير و نفوذ جندي شاپور در جهان اسلام
علي رغم ركودي كه در دوره حكومت عباسي گريبانگير جنديشاپور گرديد و آثار ظاهري آن از ميان رفت ليكن نفوذ معنوي جنديشاپور در تمام دورههاي اسلامي بخوبي مشهود است زيرا دانشكده پزشكي و بيمارستان آن به منزله پايه و اساسي گرديد كه مؤسسات مشابه اسلامي بر آن قرار گرفت. در فرهنگ اسلام نيز آثار دانشمنداني كه در آنجا پرورش يافته بودند. در بنيان نهادن پايههاي علمي اسلام سعي و كوشش فراوان نمودهاند.


برخي از مورخين نوشتهاند كه فارغ التحصيلان اين دانشگاه بعضاً به جزيرة العرب رفته و در نهضت اسلامي كه پايه آن بر عدل و يگانهپرستي بود پيشقدم شدهاند، ميگويند طبيب مخصوص حضرت محمد (ص) از اين دانشگاه بوده و نيز نوشتهاند كه شهرت حقيقت گوئي در جلسات درس بحث اين دانشگاه بحدي بوده كه حضرت علي (ع) را به منظور استادي نامزد نمودهاند ولي بعلل وظايف خطيري كه آن حضرت به عهده داشتند، دانشگاه جنديشاپور از اين افتخار محروم مانده است. بطور يقين علم پزشكي در دره اسلام پيشرفت زيادي نمود و پزشكان پرآوازهاي از بين مسلمانان به پا خاستند، ليكن اين حقيقت را بايد پيوسته بخاطر داشت كه مهمترين منابعي كه ميراث چندين هزار ساله بشر را در اين علم به مسلمانان انتقال داد، كتب و آثار گرانبهائي بود كه در نتيجه تكاپوي چندين صد ساله پزشكان دانشمند از جوامع مختلف ايراني، يوناني، هندي و سرياني در جنديشاپور جمعآوري و تدوين شده بود. تأسيس بيمارستان در بغداد در زمان خليفه هارونالرشيد تقليد كاملي از بيمارستان جنديشاپور بود و زير نظر همان جنديشاپور اداره ميشده است.


نخستين كتابهائي كه در علم پزشكي به زبان عربي تأليف و ترجمه گرديد بوسيله اين دسته از پزشكان جنديشاپور بود. بسياري از داروها و گياهان داروئي در كتب پزشكي تازي، با همان نامهاي ايراني خوانده ميشده، امروز هم در زبان عربي قسمت عمده آنها داراي اسامي فارسي است، بدون شك سبب اين امر آن است كه ماخذ اصلي اينگونه كتابها، آثار مشابه ايراني بوده كه در جنديشاپور وجود داشته است و چون نخستين مؤلفين اين كتب از پزشكان جنديشاپور و به زبان فارسي آشنا بوده اند از اين رو بسياري از اصطلاحات و تعبيرات بهمان شكل اصلي در آنها راه يافته است.
خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#2
آرم دانشکده

تفسير آرم دانشگاه
عنصر اصلي نشانه برگرفته از فرمهاي تزئيني آجري كه در بناهاي معماري منطقه وجود دارد. در منطقه جنوب ايران و بخصوص خوزستان در جنوب غرب ايران بعد از اسلام و شوش قبل از اسلام به طور سنتي دربناهاي معماري كه جنبه مذهبي داشته، اعم از معابد و آتشكدههاي قبل از اسلام و مساجد، حسينيههاي بعد از اسلام از عنصر آجر استفاده ميشده.
تركيب فرمهاي مذهبي و ظروف آزمايشگاهي « تكرار دو عدد ارلن » در درون يكديگر را نشان ميدهد كه قسمت بالاي آنها تكرار 4 عدد لوله آزمايشگاهي را تداعي ميكند. دو ارلن طراحي شده روي كتاب باز قرار گرفته كه باز بودن كتاب نمادي است از آموزش براي همه و همچنين عنصر كتاب نمادي از مسئله آموزش و آكادميك را نشان ميدهد.
تقارن در آرم بر اساس اصل تقارن كه در هنرهاي اسلامي است استفاده شده.

خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#3
دانشکده ها

بهداشت

پرستاری و مامایی

دانشکده پزشکی

پیراپزشکی

توانبخشی

داروسازی

دندان پزشکی

واحد بین الملل اروند

پرستاری مامایی آبادان

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان و آغاجاری

علوم پزشکی شوشتر
خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#4
دانشکده بهداشت

تاريخچه دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز
در سال 1356 رشته بهداشت صنعتي در دانشكده تكنولوژي پزشكي در دانشگاه جندي شاپور اهواز تاًسيس گرديد . پس از انقلاب دانشكده مذكور به دانشكده پيراپزشكي تغيير نام يافت . در سال 1357 گروه بهداشت عمومي در آن دانشكده تشكيل گرديد و همزمان در اداره كل بهداري خوزستان رشته اي تحت عنوان بهداشت مدارس تشكيل شد كه هدف از تاًسيس آن تربيت افرادي جهت اداره آموزش بهداشت مدارس تحت عنوان مربي بهداشت بوده است . بعد از آن رشته هاي بهداشت خانواده ، مبارزه با بيماريها و بهداشت محيط بعنوان رشته هاي زير مجموعه دانشكده پيراپزشكي بوجود آمده است . در تيرماه سال 1372 گروه بهداشت از دانشكده پيراپزشكي منفك و تحت عنوان دانشكده بهداشت شروع بكار كرد . سپس در آن دانشكده رشته هاي كارشناسي بهداشت محيط ، بهداشت حرفه اي و بهداشت عمومي پذيرش دانشجو داشته اند . در سال 1374 گروه آمارو اپيدميولوژي به اين مجموعه اضافه شد . در سال 1382 در مقطع كارشناسي در رشته مديريت خدمات بهداشتي پذيرش دانشجو داشته است . همچنين در رشته حشره شناسي پزشكي در سال 83 دانشجو پذيرش شد سپس در سال 1388 رشته هاي ( مديريت خدمات بهداشتي و حشره شناسي پزشكي ) بصورت دو گروه مستقل در دانشكده شروع بكار نموده اند .
درسال 1386 دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مهندسي بهداشت محيط و در سال 1389 دانشجوي كارشناسي ارشد رشته بهداشت حرفه اي پذيرش شده است .
درسال 1390 دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و دكتري (PH.D ) بهداشت محيط پذيرش گرديده اند . در مجموع در حال حاضر دانشكده داراي گروههاي آموزشي بهداشت عمومي ، بهداشت محيط ، بهداشت حرفه اي ، حشره شناسي پزشكي ، مديريت خدمات بهداشتي و درماني و آمار و اپيدميولوژي مي باشد .
شايان ذكر است پذيرش دانشجو در رشته هاي كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني ، آمار حياتي ، حشره شناسي پزشكي ، اكولوژي انساني ، سلامت و رسانه و سلامت سالمندي نيز در دست اقدام مي باشد .
در حال حاضر تعداد اعضاي هيئت علمي دانشكده حدود 45 نفر و تعداد دانشجويان شاغل به تحصيلي در سال تحصيلي 91-90 حدود 700 نفر مي باشد . .
از بدو تأسيس اين دانشكده تاكنون رؤساي آن به شرح زير مي باشد :
1.دكتر سيد علي اكبر جعفري موسوي
2. مهندس سيد محمود لطيفي
3. دكتر محمدجواد طهماسبي بيرگاني
4. دكتر سيد علي اكبر جعفري موسوي
5. دكتر خدابخش كرمي
سازمان تشكيلاتي دانشكده بهداشت :
1. رياست دانشكده
2. معاونت آموزشي
3. معاونت پژوهشي

4. معاونت دانشجويي فرهنگي

5. روابط عمومي
6. امور عمومي
7. امورمالي
8. امور اداري
خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#5
دانشکده پرستاری و مامایی

تاریخچه دانشکده پرستاری و مامایی اهواز


دانشکده پرستاری و مامایی اهواز در مهر ماه 1347 با پذیرش 20 نفر دانشجوی پرستاری و تحت عنوان آموزشگاه عالی پرستاری زیر نظر دانشکده پرستاری شروع به کار نمود که پس از طی یک دوره سه ساله به فارغ التحصیلان مدرک معادل لیسانس اعطا می گردید.
در سال 1350 دوره سه ساله به چهار ساله تبدیل و 30 دانشجو در مقطع کارشناس پرستاری پذیرش گردید.
در سال 1365 با تاسیس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و الحاق آموزش علوم پزشکی به این وزارت این آموزشگاه با آموزشگاه پرستاری بهداری ادغام و رسماً با عنوان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اهواز به تربیت دانشجو در رشته های پرستاری، مامایی و تکنیسین اتاق عمل به کار خود ادامه داد. تربیت دانشجو در رشته پرستاری و مقطع کاردانی ( از سال 1362 لغایت 1366) کارشناس ناپیوسته ( از سال 1372) و کارشناس پیوسته از سال 1347 صورت گرفت و تربیت دانشجو در رشته مامایی در مقطع کاردانی ( از سال 1365 لغایت 1374 )، کارشناس ناپیوسته از سال 1368 و کارشناس پیوسته از سال 1367 صورت گرفت و تربیت دانشجو در رشته تکنیسین اتاق عمل از سال 1367 آغاز گردید.
آموزش تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناس ارشد پرستاری با گرایش های آموزش داخلی جراحی، کودکان و روان پرستاری و در مقطع کارشناسی ارشد مامایی با گرایش های آموزش بهداشت مادر و کودک و مامایی از سال 1372 آغاز گردید.
همچنین این دانشکده از 1370 اقدام به تربیت دانشجو در واحد شبانه در مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته پرستاری و مامایی در بهمن 1385 در مقطع کاردانی فوریت های پزشکی ، در بهمن 1387 دوره ph.D پرستاری و در مهر ماه 1387 مقطع کارشناسی اتاق عمل نموده است.
درحال حاضر(1391) تعداد 286 دانشجو در مقطع کارشناسی پرستاری ، 161 دانشجو در مقطع کارشناسی مامایی، 50 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری ، تعداد 50 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مامایی ، 62 دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته مامایی، 49 دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته اتاق عمل، 96دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته اتاق عمل مشغول به تحصیل می باشند.
12 دانشجو در مقطع PhD مشغول به تحصیل می باشند
خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#6
دانشکده پزشکی

تاریخچه

همواره تاريخ بيانگر چگونگي حيات و تكامل و يا تنزل و ركود اقوام و ملتها بوده است . خاصه تاريخ پر بار و غرورانگيز ايران و تمدن بسيار كهن اين مرز و بوم كه داراي چنان عظمت و بزرگي است كه جملگي دانشمندان و محققين جهان در مقابل آن سر تعظيم فرود آورده ، به اين حقيقت روشن صادقانه اعتراف دارند كه سرزمين ايران زادگاه بزرگترين تمدن و فرهنگ بشري بوده، بسياري از تمدنهاي ديگر جهان از اين چشمهي حيات نوش كرده ، جان گرفتهاند.
دراين سفرهي گستردهي تمدن كهن ايراني خوزستان سهم بيشتري دارد و پيشينهي تاريخي و تمدن و فرهنگ چندين هزار ساله خطهي خوزستان يكي از پر ارجترين پديدههاي زندگاني آدميان در سراسر جهان بشمار ميرود.
بهمين دليل از هنگامي كه كاوش و تحقيقات باستان شناسي و تاريخي در دنياي دانش ، مقامي ويژه يافت، خاك خوزستان در اين زمينه مقامي بس والا پيدا كرد كه به جرأت ميتوان گفت شناخت دقيق و علمي گذشته خوزستان روشنيبخش بسياري از گوشههاي ناپيداي دنياي متمدن قديم است . و دانشگاه جندي شاپور با پيشينهي تاريخي خود بر قلهي تمدن جاي گرفته است.
امروزه بر هيچ كس پوشيده نيست كه دانشگاه جندي شاپور وارث پرارزشترين دورههاي تاريخ دانش ايران و جهان است و دانشمندان ايراني از روزگاران كهن در گسترش و اشاعهي دانش و معرفت در جهان، تأثير بسيار داشته و از اين حيث سهمي بزرگ به خود اختصاص دادهاند.دانشگاه جندي شاپور ، كه يكي از كانونهاي بزرگ علم و دانش بوده است، در طول بيش از ششصد و سي سال ايفاگر نقشي حساس در عرصهي دانش و معرفت بوده و بخوبي از عهدهي رسالت مهم خود بر آمده است.
هنگامي كه تازيان ايران را به تصرف درآوردند، بيم آن ميرفت كه شيرازهي اين دانشگاه كهن ايراني به كلي از هم گسيخته گردد و نام و نشاني از آن برجاي نماند. اما چنان كه ديديم اين كهن دژ علم و ادب نه تنها بسان سروي كهنسال ،راست قامت و استوار در مقابل اين تند باد حادثه ايستادگي كرد، بلكه پس از چندي با خدمات در خور توجه دانش آموختگان خود به بزرگان دين اسلام و مسلمانان ؛ جهان اسلام را نيز به نور دانش و معرفت جلا بخشيد و سرمشقي براي مسلمانان جهان گرديد. چند قرن پس از جندي شاپور، دانشگاه« اسلامي الازهر» در سال 970 ميلادي در مصر بوجود آمد و در سال هاي بعد دانشگاههاي قديمي اروپا، همچون دانشگاه سايونا و بولوينا در ايتاليا و اكسفورد در انگلستان تأسيس گرديدند.
از سابقه درخشان دانشگاه و دانش آموختگان جندي شاپور كه بگذريم، در عصر حاضر نيز شاهد درخششي منشأ گرفته از غيرت و ايثار دانشجويان و پزشكان دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور بودهايم. در زمان دفاع مقدس اين غيور مردان از خود رشادتها نشان دادند و براي حفظ دين ومذهب و صيانت از ميهن اسلامي خود ، جان خود را نثار وطن نمودند. كم نيستند شهيداني همچون ( سيد عبدالرضا موسوي ، سيد جليل حسيني زاده، مجيد بقايي ، سيد محمد علي حكيم ، محمد حبيبي، محمود حمله داري، محمد آتش افزا، مصطفي شريف پور، سيد عباس مهاجر حجازي ، دكتر محمد علي رهنمون ،دكتر محمد چوبكار ، دكتر حميد آزاده) كه با شجاعت تا پاي جان ايستادگي كردند و با شهادت خود مهمترين و زيباترين درس زندگي را به آيندگان آموختند و باري ديگر محوريت اين كانون بزرگ دانش و معرفت را به ثبت رساندند.
يادشان گرامي و راهشان مستدام باد
و اينك دانشكده پزشكي اهواز كه جانشين دانشگاه گندي شاپور دوره ساساني است از مظاهر بزرگ ترقيات استان خوزستان مي باشد و چون تاجي مرصع بر فرق اين استان ميدرخشد و عظمتهاي گذشته را در خاطرهها زنده ميكند.تأسيس دانشکده پزشکی اهواز
طبق قانون تأسيس دانشگاههاي شهرستانها مصوب 3/3/1328 ماده واحده – وزارت فرهنگ مجاز به تأسيس يك دانشكده پزشكي در اهواز گرديد.
نخستين قدم : در سال 1333 آقاي دكتر اديب از طرف وزارت فرهنگ مأمور مي شوند كه در خصوص تأسيس دانشكده پزشكي در خوزستان مطالعه كافي نمايند . ايشان در گزارش مورخ 14/7/1333 كه بعنوان وزير فرهنگ وقت تهيه شده به بررسي امكانات و طرح مشكلات كار مي پردازند و از هر لحاظ موضوع را مورد بحث قرار ميدهند .در گزارش ايشان آمده ‏، « جناب آقاي جعفري وزير محترم فرهنگ ، محترماَ باستحضار خاطر عالي مي رساند ، مأموريتي كه اينجانب براي مطالعه در تأسيس دانشكده پزشكي در خوزستان داشتم انجام وگزارش آنرا تقديم مي دارد. اهواز با اينكه محل استانداري و مركز استان است براي محل دانشكده وسايل كافي ندارد و بايد محل دانشكده در آبادان كه جمعيت بيشتر و همچنين بدليل وجود شركت ملي نفت وسايل كار فراهم تر است تأسيس گردد.» اما پس از اين گزارش هيچ اقدامي صورت نميگيرد .( منبع 2 – ص 12تا 15)
دوره تصدي آقاي دكتر محمد كار از آذر ماه 34 تا خرداد ماه 1340 . در همين ايام دكتر محمد كار كه مدتي براي تحصيل و مطالعه آلمان بوده تصميم ميگيرند كه خدمتي بزرگ به وطن خود بنمايند به همین منظور به ايران مراجعت نموده و مأموريت يك مطالعه مجدد و دقيق براي تأسيس دانشكده پزشكي در خوزستان بعهده او واگذار ميشود. در اين سفر دكتر كار مصمم ميشود كه از هرنوع عامل و امكاناتي براي تحقق بخشيدن به اين آرزوي بزرگ جوانان خوزستان استفاده كند .در اهواز و خرمشهر و آبادان با رؤساي محلي ملاقات مينمايد و جوانب موضوع را از هر جهت مورد توجه قرار ميدهد و پس از مراجعت به تهران گزارش زير را بعنوان وزير فرهنگ تهيه مينايد :
« خاطر عالي را مسبوق ميدارد. اينجانب دكتر محمد كار روز اول آذر ماه 1334 بسمت مأموريت خود رهسپار و پس از توقف دو روز در اهواز مركز استان به خرمشهر و آبادان عزيمت نمودم . قبل از عزيمت گزارش دكتر اديب را بدقت مطالعه نموده بودم ، الحق مطالعه معزي اليه جامع و كامل و اينجانب چيز مهمي بر آن نمي افزايم فقط در بعضي نكات آن شايسته است تجديد نظر بعمل آيد . آبادان شهريست بزرگ كه هستي آن بسته بهمين صنعت نفت و بنابراين بيش از 90 سكنه آن نيز غير بومي است و اگر روزي با شرايط حاضر اين صنعت در آنجا از بين برود جز صحراي لم يزرع و محدودي بومي چيزي در آنجا باقي نخواهد ماند . از طرف ديگر چون براي تأسيس دانشكده و شروع به آموزش با ضعف بودجه نميتوان ساختمان و محل كافي براي دانشكده به اين زودي تهيه نمود و تنها جايي را كه ميتوان مورد استفاده قرار داد همان ساختمانها و تأسيسات نفت است . بهتر است قبلاً در يكي دو سال اول كلاسها را در آبادان تشكيل داد و براي ساختمان قطعي دانشكده كه ميليونها صرف آن خواهد شد يكي از شهرستانها يي را كه داراي مزاياي طبيعي بيشتري است انتخاب نمود. » دكتر محمد كار در گزارشي كه در روز افتتاح دانشكده باستحضار حاضرين در آن مجلس رسانيدند چنين توضيح ميدهند:
« چون قانون ، محل دانشكده را در آبادان معين كرده بود تغيير مكان آن مشكل بنظر ميرسيد ، بدين لحاظ مشغول تهيه مقدمات شده به تهيه زمين براي ساختمان و استفاده از تأسيسات نفت پرداختم . ولي روز بروز موانع جديدي پيش ميآمد كه نظر مرا تأييد و تجديد نظر در محل دانشكده را ايجاد مينمود . معذالك قرار شد زمين مجاور دانشكده فني را براي ساختمان تأسيسات دانشكده در اختيار دانشكده بگذارند و نامه اي بين وزارت فرهنگ و بانك ساختماني براي ساختمان تالار تشريح رد و بدل شد كه جناب آقاي مهران شخصاَ به خوزستان آمده يقين حاصل گرديد كه آبادان جاي دانشكده نيست و تصميم گرفته شد كليه نقشه و طرحها در اهواز بمنصه عمل در آيد. به اين ترتيب محل دانشكده از همان ابتدا از آبادان به اهواز منتقل گشت.
« اينك آغاز سال 1335 است و از دانشكده غير از چند نامه متبادله بين اينجانب و وزارت فرهنگ خبري نيست و در رديف اول مشكل محل و ساختمان در پيش است مخصوصاَ در اهواز مشكلي بس پيچيده و لاينحل است و هيچ اميدي براي پيدا كردن محل مناسبي جهت دانشكده نيست . بالاخره پس از جستجوي زياد خانه محقري كه بيش از چهار اطاق نداشت اجاره كرده و تابلوي دانشكده را سر كوچه آن نصب كردند و مشغول تهيه تجهيزات و مكاتبه با دانشگاه توبينگن براي استخدام استاد شدم .»سرانجام براي ساختمان محل دانشكده ، زميني بمساحت 90 هكتار در جنوب باغ كشاورزي ( زمينهاي فعلي دانشگاه) كه در اختيار وزارت فرهنگ بود در اختيار دانشكده پزشكي گذاشته ميشود و اولين كلنگ ساختمان سالن تشريح ( ساختمان كنوني دانشكده پزشكي ) در تاريخ 17/9/1335 بدست استاندار وقت خوزستان ( جناب آقاي مهدوي ) بزمين زده شد . اين ساختمان توسط بانك ساختماني و شركت پيمانكاري خندان شروع و بمدت سه سال ادامه داشت.
مشكل حل نشدني براي دانشكده پزشكي هنوز تهيه محل دانشكده بود دراين ايام اطلاع حاصل شد كه بانك ملي ايران قصد دارد ساختمان واقع در شهر اهواز را ( محل استانداري ، فرمانداري ، شهرداري و اصل چهار) بفروش برساند. اين ساختمان از بهترين ساختمانهاي شهر اهواز بشمار ميرود و قيمت آن بالغ بر صدوبيست ميليون ريال برآورد شده است . اين قيمت با بودجه پنچ ميليون ريالي دانشكده پزشكي تناسبي نداشت و از طرفي تخليه اين ساختمان ازطرف ادارات فوق محال بنظر ميرسيد. بالاخره با كوششهاي زياد، آقاي دكتر كار موفق شدند بانك ملي ايران را راضي نمايند كه ساختمان را به قيمت تمام شده بيست سال پيش ( 1315) بيست ميليون ريال يعني به يك ششم قيمت روز بفروشد و بهاي آنرا به اقساط سه ساله دريافت كنند. سند خريد اين بنا در مهر ماه 1336 مبادله گرديد.
چنين بود كه در سال 1336 محل دانشكده پزشكي از خانه محقر چهار اتاقه به ساختمان جديد منتقل شده و بنا به عظمت گذشته و تاريخي دانشگاه جندي شاپور به دانشكده پزشكي جندي شاپور نامگذاري گرديد. ( محل كنوني دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجه دانشگاه شهيد چمران اهواز واقع در فلکه سه گوش).
در تاريخ 23/10/1336 اولين كنكور ورودي با مديريت آقاي دكتر جعفر ايزدي و دبيران فرهنگ اهواز برگزار شد و روز 29/10/1336 اولين درس پزشكي در دانشكده بوسيله آقاي دكتر كار آغاز گرديد. در اولين جلسه درس استاندار و رؤساي دواير دولتي خوزستان حضور داشتند.
در اين زمان بود كه دانشكده استادان آلماني را كه براي تدريس نامزد شده بودند، بوسيله تلگراف احضار كرد . ولي تا رسيدن ايشان زبان انگليسي با جديت هر چه تمام تر تدريس ميشد و آقاي دكتر ايزدي تدريس بيولژي حيواني را شروع نمودند. عده كارمندان دانشكده بيش از يك رئيس و يك معاون و يك حسابدار و چند پيشخدمت نبود. در تاريخ 11 اسفند 1336 اولين دسته استادان آلماني وارد اهواز شدند.
افتتاح دانشكده پزشكي در سال 1336
پس از تأسيس دانشكده علوم پايه پزشكي بنا گرديد كه دروس دوره ي علوم پايه پزشكي منحصراً در خود دانشكده و دورهي علوم باليني در مراكز پزشكي جندي شاپور و گلستان آموخته شود . بنابراين دانشكده پزشكي از نظام كلاسيك آموزش تمام دورهاي پزشكي خارج و به صورت دانشكده علوم پايه پزشكي در آمد. هدف از اجراي اين برنامه از يك طرف تقريباً تفكيك دانشكده علوم پايه پزشكي از دورهي باليني و از طرف ديگر وارد كردن عامل كنترل نزديك و دقيق بر امور آموزش باليني و تخصصي توسط خود مراكز و نيز ايجاد رقابت سالم بين آنها در زمينههاي تأمين كادر و تهيه وسايل و بالا بردن كيفيت آموزش و پژوهش در مسير درماني بوده است . و در نتيجه پس از اخذ اين تصميمات درمراكز پزشكي گلستان و جندي شاپور گروههاي مستقل باليني بوجود آمد و گذشته از رشتههاي موجود ، منجر به ايجاد گروههاي چشم پزشكي و دندانپزشكي نيز گرديد .
تغييرات بنيادي در برنامههاي آموزشي دانشكده پزشكي باعث دگرگونيهاي مطلوبي در تحكيم و كيفيت اطلاعات عمومي دروس پايه پزشكي گرديد. البته دانشكده پزشكي علاوه بر مسئوليت آموزش علوم پايه به دانشجويان رشته پزشكي از سال 1354 در رشته هاي آناتومي ، فيزيولوژي، ميكروبيولوژي و ... در سطح فوق ليسانس نيز دانشجو پذيرفته است . ( منبع 4 ص133 تا 134)
زماني كه آقاي دكتر علي اصغر عميد تصدي دانشكده پزشكي را عهدار شدند چهارمين سال تأسيس دانشكده در شرف اتمام بود. مشكل موجود دانشكده پزشكي نداشتن بيمارستان مجهز براي ادامه آموزش دروس باليني جهت دانشجويان سال چهارم به بعد بود. براي رفع مشكل با تهيه مقدمات موافقتنامه اي در مرداد ماه 1340 بين وزارت بهداري و وزارت فرهنگ منعقد گرديد.
طبق اين قرار داد قرار بر اين شد كه بيمارستان تازه تأسيس وزارت بهداري كه ساختمان آن در شرف اتمام بود به دانشكده پزشكي اهواز واگذار شود . از اين رو بيمارستان قديمي جندي شاپور و زايشگاه و درمانگاههاي موجود فعلي تا تكميل بيمارستان جديد مورد استفاده آموزشي دانشكده پزشكي قرار گيرد.
مدت چهار ماه اين موافقتنامه اجراء گرديد. اما چون امور درماني بيمارستان در ساختمان قديم متمركز بود و براي آموزش دروس باليني كافي نبود با مقامات شركت ملي نفت مذاكره گرديد و براي ادامه آموزش دروس باليني ، دانشجويان دانشكده پزشكي به بيمارستان شركت ملي نفت اعزام شدند.
اين برنامه نيز بمدت يكسال انجام گرديد ولي مغايرت مقررات استخدامي شركت نفت و وزارت فرهنگ امكان ادامه اين برنامه را متوقف نمود.
از سال تحصيلي 40 تا 1341 اقداماتي بعمل آمد كه وزارت بهداري ، بيمارستان فيروز آبادي را براي آموزش دروس باليني به دانشكده پزشكي اهواز واگزار نمايند. در طول سالهاي 1340 تا شهريور ماه 1342 با توجه به موافقتنامه متبادل بين وزارت فرهنگ و وزارت بهداري دانشجويان دانشكده پزشكي اهواز آموزش باليني را در بيمارستان فيروز آبادي تهران آغاز نمودند.
بموجب موافقتنامه ديگري آموزش دانشجويان سالهاي چهارم ، پنجم، ششم و هفتم دانشكده پزشكي اهواز بعهده دانشكده پزشكي تهران محول گرديد.
بهمراه اين اقدامات فكر تأمين و تهيه هيئت آموزشي ثابت براي دانشكده پزشكي دنبال گرديد. با پروفسور فيشر رئيس دانشكده پزشكي دانشگاه توبينگن آلمان مذاكره شد و ضمن ملاقاتهاي مقامات ذي اثر در تهران موافقت گرديد ، قرارداد قبلي وزارت فرهنگ و دانشكده توبينگن بمدت ده سال ديگر تمديد شود و ليكن دولت فدرال آلمان تمديد قرار داد را بمدت ده سال تصويب ننمود.
ناچار مستقيماَ به دانشكده هاي آلمان و ژاپن مراجعه و بالاخره قرار شد كه 10 نفر استاد از آلمان حداقل هر كدام براي سه سال به ايران اعزام شوند وتدريس دروس دانشكده پزشكي را عهده دار باشند. باين ترتيب مشكل اعزام استاد خارجي براي دوره هاي كوتاه مدت تا حدي برطرف گرديد. در طول اين سالها استادان دانشگاه تهران و ساير دانشگاههاي ايران در فرصتهاي مناسب جهت تدريس بنا بدعوت دانشكده پزشكي به اهواز مسافرت داشته اند.
در روز 9 اسفند ماه 1345 ( روز احياء دانشگاه) تصميم بر احياء و رفع احتياجات و نقائص دانشكده پزشكي گرفته شد و پس از تعميرات اساسي ، تغييرات كلي در ساختمان دانشكده پزشكي داده شد و آنرا بصورت كنوني براي استفاده رشته هاي مختلف در آوردند و نام آن را از دانشكده پزشكي به (مركز آموزش سمعي و بصري ) تغيير دادند. اين مركز مجهز به سيستم تلويزيون مدار بسته و دستگاههاي سمعي و بصري و لابراتوارهاي گوناگون بود . پس از چندي باز اسم مذكور را به (مركز علوم پايه) و بعد به (مركز آموزش) تغيير دادند و بالاخره در سال تحصيلي 49تا50 با افتتاح دانشكده علوم، اين ساختمان به دانشكده علوم تعلق و تابلوي دانشكده ، به جاي تابلوي مركز آموزش نصب گرديد.
همزمان با تغييرات اساسي ساختمان دانشكده علوم ، ساختمان سالن تشريح دانشكده پزشكي را كه از سال 1338 تا سال 1347 بعلت كمبود اعتبار و اختلافات دانشگاه با بانك ساختماني كار ساخت و ساز اين ساختمان تعطيل شده بود در سال 1347 پس از مذاكرات و مطالعات زيادي از طرف مشاورين سازمان برنامه موافقت شد كه اين ساختمان را علاوه بر سالن تشريح براي كلاسها و آزمايشگاههاي دانشكده پزشكي آماده نمايند. و پس از يك سال ساختمان دانشكده تمام و بوضعي در آمد كه تقريباً دانشجويان ميتوانستند از آن استفاده كنند. ساختمان مذكور مجهز به آسانسور نیز بوده است.
سرانجام در تاريخ سه شنبه دوم دي ماه 1348 شمسي دانشكده پزشكي با سه كلاس درس با گنجايش 77 نفر و همچنين آزمايشگاهاي بافت شناسي و آسيب شناسي ، بيو فيزيك و فيزيك پزشكي ، انگل شناسي ، ميكرب شناسي ، فيزيولوژي ، بيو شيمي و چند آزمايشگاه تحقيقاتي ديگر ، سالن تشريح با 10 ميز جسد و نيز قسمت مخصوص تهيه نعش افتتاح گرديد.
از سال 50 دانشجويان سال اول دانشكده قسمتي از دروس خود را در دانشكده علوم و نيز قسمتي را در دانشكده پزشكي مي خواندند ، و دانشجويان سالهاي دوم و سوم پزشكي در دانشكده پزشكي و نيز در بيمارستان جندي شاپور به فراگرفتن دروس مربوطه مشغول بودند.
چون دانشكده پزشكي نياز به كتابخانهاي در محل ساختمان دانشكده داشت و جاي كافي در دانشكده نبود، لذا در تابستان سال 1347 اقدام بساختن كتابخانهاي در زمينهاي جنوب دانشكده نمودند. ( منبع 2 – ص 16تا 45 ) . ( محل كتابخانه دانشكده پزشكي تا سال 1389)
اولين شماره مجلهي علمي پزشكي دانشكده با نام « جنديكا» در آذر ماه 1350 تهيه و هر 3 ماه يكبار منتشر ميگرديد. اين مجله حاوي مقالات ، ترجمهها، گفتني ها و آخرين خبرهاي دنياي پزشكي بوده است . ( منبع 4 ص 133)
تاريخچه بيمارستان جندي شاپور از دوره ساساني تا 1353
در زمان شاپور اول شهريار ساساني شهر معروف دانشگاهي جندي شاپور در خوزستان بنيان گرديد. پس از تعميم و گسترش حلقههاي دروس پزشكي ، بيمارستان جندي شاپور نيز كه لازمه كار بوده در جوار دانشگاه تشكيل شد . اين بيمارستان در زمان خود از مهمترين مراكز درماني و آموزشي در سطح جهان بود و در دورههاي اسلامي نيز اهميت خود را حفظ نمود. رياست بيمارستان مدتي با بختشوع اول و سپس جورجيس و بعد شاپور بن سهل ... بود. يكي از افتخارات اين مركز پزشكي و علمي تشكيل اولين كنگره پزشكي جهان به رياست جبرائيل درسپاد بوده است .
در كتاب سرگذشت جندي شاپور صفحه 40 به نقل از جرجي زيدان در مورد تأسيس بيمارستان جندي شاپور چنين آمده « خسرو انوشيروان علاوه بر علوم يونان، علوم هند را نيز از سانسكريت به فارسي ترجمه كرد و در جندي شاپور براي معالجه بيماران و آموزش طب ، بيمارستاني داير نمود و از هند و يونان پزشكاني استخدام كرد كه در آنجا طب هندي و طب بقراطي ( يوناني) تدريس كنند و در نتيجه ايرانيان داراي دو رشته طب شدند. ( منبع 4 ص 27)
بيمارستان دانشگاه گندي شاپور مركز درمان و توانبخشي عموم مردم شهر گندي شاپور بوده و استادان آن دانشگاه درسهاي پزشكي خود را عملاً در بيمارستان دانشگاه به دانشجويان خود ميآموختهاند. روش معمول كنوني پيروي از سنت كهن دانشگاه گندي شاپور است. هر بيمارستان داراي سه بخش اصلي ( بخش عمومي ، بخش جراحي ، بخش چشم پزشكي) بوده و هر بخش رئيس مستقل داشته است. رئيس يا سرور بيمارستان نيز داراي دو يا سه معاون بوده و معمولاً رياست عاليه هر بيمارستان يكي از بزرگان كشور و يا بزرگ فرماندار و يا يكي از شاهزادگان بوده و البته رئيس افتخاري در كارهاي علمي بيمارستان دخالتي نداشته است.
دودمان ساساني از قرن سوم تا اواسط قرن هفتم ميلادي بيش از چهار صد سال در ايران فرمانروايي كردند و مجدداً سرزمينهاي ايراني را همانند دوران هخامنشيان متحد كرده تابع حكومت مركزي نمودند.
شاپور اول پس از به زانو در آوردن امپراطور روم و راندن دشمنان و تعيين مرزها به آباد كردن ويرانيها پرداخت و سپس در گسترش فرهنگ و دانش همت گماشت و ايران را در رديف بزرگترين كانون علمي جهان درآورد.
شهر دانشگاهي گندي شاپور يكي از نمونههاي درخشان بناهاي آن شهريار است. طراحي شهر جندي شاپور به شكل مستطيل و مانند صفحه شطرنج داراي هشت خيابان طولي و هشت خيابان عرضي بوده كه خيابانها يكديگر را قطع ميكردهاند. ( منبع 4 ص 22)
اين دانشگاه كه دانشكده پزشكي آن را ميتوان كهنترين دانشكده جهان دانست ، ضميمه آن نيز بيمارستان و بخشهاي داروشناسي و داروسازي بوده است.
« مرحوم كسروي» طي مقالهاي مينويسد:
جندي شاپور در خوزستان كانون دانشمندان ايران به ويژه پزشكان بوده و بيمارستان معروف آنجا تا قرنهاي دوم و سوم هجري نيز برپا و يكي از دانشگاههاي تاريخي شرق بشمار ميرفته است.
بيمارستان جندي شاپور شهرت بينظيري در دنياي آنروز پيدا كرد و در دوره ي اسلامي هم اهميت خود را حفظ نمود.
در جايي ديگر « جرجي زيدان» مينويسد:
« مارستان يا بيمارستان » كلمهاي فارسي است و به معني محل بيماران ميباشد .عربها ايجاد بيمارستان را از ايرانيان آموختند و مانند بيمارستان جندي شاپور بيمارستان داير كردند.
در كتاب « تاريخ البيمارستانات في الاسلام » نوشته «احمد عيس بك» آمده كه بيمارستان جندي شاپور بزرگترين بيمارستان پيش از اسلام بوده و اين بيمارستان مدت سه قرن باقي بود در اينجا بيمورد نيست دليل ديگري را كه بر وجود بيمارستان جندي شاپور از گفته فردوسي استنباط مي شود بياوريم:بياويختند از در شارسان ديگر،پيش ديوار بيمارسان ( منبع 4 ص 20)
پس از قرنها خدمت و تلاش به علل خاص اجتماعي و سياسي به تدريج اين دانشگاه و بيمارستان وابسته به آن رو به فراموشي و ركود ميرفت و ديري نگذشت كه از اين همه آوازه و جنب و جوش گذشته از زينت بخشي صفات غرور انگيز تاريخ علم و تمدن چيزي جز ويرانه هايي باقي نماند.
پس از طي كردن دورهي ركود و فراموشي در سال 1306 اين مركز بزرگ علمي و بيمارستان وابسته به آن تجديد حيات يافت. به اين معني كه در آن سال ادارهي ( صحيه بلديه) در استان خوزستان به وجود آمد و سپس در سال 1309 اولين پايههاي بيمارستان دولتي در اهواز خيابان كاوه در ادارهي بلديه در دو اطاق با شش عدد تختخواب گذارده شد و چند بيمار نيز بستري گرديد. در سال 1311 محل بهداري و بيمارستان به ساختمان وسيعتري در خيابان سي متري شهر اهواز منتقل گرديد. تكامل ادارهي بهداري و توسعه بيمارستان ادامه داشت تا اينكه در سال 1314 به گورستان متروك شهر كه در حدود سيزده هزار متر مربع مساحت داشت و به منظور ساختمان درمانگاه و بهداري در اختيار اداره كل بهداري استان قرار داده شد. ( محل ساختمان قديمي بيمارستان امام خميني ) و در سال 1318 ساختمان اين مركز و بيمارستان با نماي سنگي جالب و بيادگار گذشته بنام بيمارستان جندي شاپور تكميل شد و تا دي ماه 1346 در اختيار بهداري كل استان بود كه پس از انجام مذاكرات مفصل در اول فروردين 1347 تمام امور بيمارستان رسماً به دانشگاه جندي شاپور واگذار گرديد. اين بيمارستان در سال 1345 داراي 70 تختخواب و در موقع تحويل به دانشگاه داراي 160 تخت نيمه فعال بود.، كه با اقدامات مؤثر دانشگاه تعداد تختهاي آن به بيش از 300 تخت رسيد. علاوه بر آموزشي بودن و تأمين نياز عمده دانشكده پزشكي ، جواب گوي امور درماني در سطح بسيار وسيع براي مردم استان نيز بوده است.( منبع 4 ص 145)
در سال 1353 اقدام به نوسازي قسمتهاي مختلف بيمارستان گرديد و نيز دو قطعه زميني كه در مجاورت آن و مشرف به رودخانه كارون بود ، جهت احداث ساختمان و ايجاد بخشهاي جديد در نظر گرفته شد كه به ياري مردم نيكوكار با احداث ساختمان جديد 800 تخت به 300 تخت قبلي افزوده گرديد و جمع تختهاي بيمارستان به 1100 تخت رسيد. و بخش هاي جديد توان بخشي ، روانپزشكي ، سوختگيها، جراحي مغز و اعصاب، كليه ، پوست، مركز انتقال خون، بانك چشم، بخش جراحي قلب با متد باز، تأسيس گرديد.اين مركز درماني از نظر موقعيت جغرافيايي در ضلع شمالي مركز شهرستان اهواز انتهاي خيابان ششم بهمن ( 24 متري) قرار داشته است . ( منبع 4 ص 151)
هم اکنون این مرکز با عنوان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) فعال می باشد
مركز پزشكي گلستان از تأسيس تا سال 1356
اين مركز در شهر دانشگاهي واقع شده و قبلاً بنام بيمارستان شماره دو معروف بود. احداث ساختمان آن درمرحله اول به وسيله وزارت گمركات شروع شد كه در سال 1340 به علت نداشتن اعتبار متوقف ماند، در سال 1342 اين بيمارستان نيمه تمام كه طبق نظر متخصصين فن بيمارستاني به هيچ وجه با احتياجات يك بيمارستان آموزشي وفق نداشت به دانشگاه واگذار گرديد.كه پس از تصويب اعتبار و تحويل به پيمانكار ،تلاش جهت تكميل آن ( از جهت ساختمان و تجهيزات و مهمتر از همه نيروي انساني ) آغاز شد.
كار ساختمان آن در سال 1347 پايان يافت و شروع به تهيه لوازم و تجهيزات بيمارستاني و آزمايشگاهي نمودند كه بعضي از اين لوازم نصب و مقدار زيادي از آنها تا اواسط سال 1349 بدون استفاده در صندوقهاي دربسته ماند.
در سال تحصيلي 7- 1346 دانشگاه جندي شاپور از اين ساختمان به عنوان محل دانشكده استفاده نمود و دانشجويان سال اول رشتههاي مختلف در اين محل به تحصيل اشتغال داشتند.
در سال 1348 مسئولين دانشگاه تصميم گرفتند از اين ساختمان با موقعيت حساس آن استفاده كامل درماني و آموزشي كنند ، بدين منظور در اواخر سال 1349 شروع به نصب لوازم و وسايل تجهيزات آن نمودند و اقدامات لازم جهت به كار انداختن سريع بيمارستان آغاز شد كه پس از مدت كوتاهي با 150 تخت آماده پذيرش بيماران گرديد.
طي اين مدت بخشهاي مختلف بيمارستان مجهز و تكميل گرديد و پرسنل لازم نيز استخدام شدند.
اين بيمارستان در سال 1350 گشايش يافت در اين موقع بيمارستان داراي 200 تخت و چهار بخش عمده جراحي ، داخلي ، كودكان ، زنان و مامايي و نيز آزمايشگاه ، راديولوژي ، آسيب شناسي و چند درمانگاه و يك داروخانه بود، پزشكان اين بيمارستان را پزشكان كادر آموزشي باليني دانشكده پزشكي تشكيل ميدادند، بقيه كادر بيمارستان عبارت بود از 22 نفر كارمند، 11 نفر پرستار، 11 نفر بهيار، 27 نفر كمك بهيار و حدود 40 نفر كاركنان عمومي .
طرح توسعه اين مركز از سال 1352 شروع گرديد و تأسيس بخشهاي پزشكي هستهاي و كبالت تراپي، آسايشگاه رواني ، درمانگاه بيماران سرطاني و استراحتگاه سالمندان در اولويت كار قرار گرفت .
اهميت خاص اين مركز پزشكي از اين لحاظ بود كه به علت واقع شدن در شهر دانشگاهي گذشته از وظيفه درماني و بهداشتي ، قسمت عمدهاي از آموزش باليني دانشجويان پزشكي و دورهي آموزش كاربردي رشتههاي علوم آزمايشگاهي ، راديولوژي ، داروسازي، پرستاري، بهياري و تغذيه را عهدهدار بود. ضمناً آموزش تخصصي رشته فارماكولوژي در سطح فوق ليسانس و نيز تأمين پرسنل تكنسين اطاق عمل و بيهوشي در سطح فوق ديپلم وتربيت بهياران نيز بر عهده اين مركز بزرگ پزشكي قرار گرفت .
در سال 1356 اين مركز داراي بخشهاي جراحي عمومي ،جراحي مغز واعصاب، جراحي قلب و ريه، جراحي مجاري ادراري، عفوني ، داخلي ، كودكان، زنان و زايمان ، ارتوپدي، اعصاب اورژانس، دندانپزشكي ، سرطان، حوادث، پزشكي هستهاي ، كبالت تراپي، كليه مصنوعي ، راديولوژي، ارولوژي، ئي بي جي ( ئي ئي جي) ، آي سي يو، دياليز آزمايشگاه تغذيه، اسناد پزشكي، درمانگاه عمومي ، كتابخانه، بانك خون ، داروخانه، قسمت اداري با تعداد 450 تخت فعال بوده است.
از آنجايي كه مركز پزشكي گلستان يكي از مراکز عمده مراجعه مردم جهت مداوا بوده است و چون اين مركز در محوطه شهر دانشگاهي واقع گرديده، گاهي بدلايل انتظامي و يا بازديدها ، ورود عموم به محوطه ممنوع اعلام مي شده كه خواه ناخواه شامل مراجعين به بيمارستان نيز ميشده است و از آنجايي كه در مواقع اورژانس و فوريت پزشكي اين ممنوعيت باعث ايجاد نارضايتي ميگرديده ، لذا پيشنهاداتي جهت ايجاد يك جاده فرعي اضطراري ارائه گرديد.( منبع 4 ص 162 تا 166)
هم اکنون این مرکز با عنوان مرکز تخصصي و فوق تخصصي آموزشي و درماني گلستان فعال می باشد.

معرفی رؤساي دانشگاه جندی شاپور از دوره ساسانی تا سال 1350 و رؤساي دانشكده پزشكي اهواز ازسال 1334 تا سال 1390 به استناد منابع قید شده و اطلاعات موجود:

*********

1- درستپاد جبريل : وزير بهداري و رياست دانشگاه جندي شاپور در دوره پادشاهي شاپور اول فرزند اردشير بابكان
2- جورجيس بن بختيشوع : رئيس دانشگاه گندي شاپور
3- جبرئيل بن بختيشوع ( پسر جورجيس بن بختيشوع): رئيس دانشگاه گندي شاپور
*********
4- دكتر محمد كار: 1334 تا 1340 ( رياست دانشكده پزشكي)
5- دكتر علي اصغرعميد : 1340 تا 1345 ( سرپرستي دانشگاه و رياست دانشكده پزشكي)
6- دكتر تراب مهرا : 1345 تا 1347 ( رياست دانشگاه)
7- دكتر داود كاظمي : 1345تا 1347 ( سرپرستي دانشكده پزشكي)
8- دكتر داود كاظمي : 1347 تا 1348 ( رياست دانشگاه)
9- دكتر محمد عاملي : 1347 تا 1348 ( رياست دانشكده پزشكي )
10- دكتر داود كاظمي : 1348 تا 1349 ( رياست دانشگاه و سرپرستي دانشكده پزشكي)
11- دكتر عباس جامعي : 1349 تا 1350 ( رياست دانشگاه)
12ـ دكترسيد مجيد احمد يزاده : 1349 تا 1355 ( سرپرستي دانشكده پزشكي)
13- دكتر منوچهر دوايي : 1355 تا 1356 ( رياست دانشكده پزشكي)
14- دكتر ** حريري : 1356 تا 1357 ( رياست دانشكده پزشكي)
*********
◄ از سال 1357 پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در ايران تا زمان شروع جنگ تحميلي، سرپرستي و تصميم گيري در خصوص دانشكده پزشكي اهواز توسط شورا انجام ميپذيرفت.
- آقاي مهندس عزيز قهاري ( كارشناس ارشد انگل شناسي) : رئيس شوراي دانشكده پزشكي
- آقاي مهندس بيژن نهاوندي و آقاي مهندس حسين تمدن ( كارشناس ارشد بيوشيمي) : رئيس شوراي دانشكده پزشكي
*********
◄ در زمان جنگ تحميلي و دفاع مقدس حدودا ً از شهريور ماه تا آذر ماه 1359، وضعيت دانشكده پزشكي نامشخص و نيمه تعطيل اعلام گرديد و اعضاء هيئت علمي و پرسنل جهت اعلام حضور خود به دبيرستان نظام وفا و يا دانشكده ادبيات و زبان خارجه( ساختمان سه گوش) مراجعه مي نمودند.
*********
تفكيك دانشگاه علوم پزشكي از دانشگاه های وابسته به
وزارت علوم و آموزش عالی
15 ـ دكتر محمد كاظم غريب ناصري : آذر 1359 تا 1363( سرپرست دانشكده پزشكي علوم پايه )
◄ در دوره معاصر و قبل از تشكيل دانشگاههاي علوم پزشكي ، دانشكده پزشكي يكي از واحدهاي تابعه دانشگاه جندي شاپور سابق وابسته به وزارت علوم و آموزش عالي بوده است .دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور با تصويب قانون تشكيل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در مجلس شوراي اسلامي در سال 1364 تشكيل شدند و از آن زمان عهدهدار امور آموزشي عالي در رشتههاي علوم پزشكي گرديدند از جمله اين دانشگاهها ،دانشگاه علوم پزشكي اهواز بود كه رسماً در اوايل سال 1365 بصورت مستقل فعاليت خود را آغاز نمود.
16ـ دكتر علي اكبر معاضدي : از 1364 تا 1366 ( رياست دانشكده پزشكي)
17ـ دكتر هدايت اله نحوي : از 1366 تا 1369 ( رياست دانشكده پزشكي)
18- دكتر حيات ممبيني : از 1369 تا 1371 ( رياست دانشكده پزشكي)
◄ با ادغام سازمان منطقهاي بهداشت و درمان خوزستان در دانشگاه ، تشكيلات گستردهاي در سطح استان تحت نام " دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اهواز" در سال 1372 بوجود آمد.
19- دكتر منصور سلطانزاده : از 1371 تا 1374 ( رياست دانشكده پزشكي)
20- دكتر علي اصغر رمضاني : از 1374 تا 1375 ( رياست دانشكده پزشكي)
21- دكتر منصور سلطانزاده : از 1375 تا 1377 ( رياست دانشكده پزشكي)
21- دكتر محمد حسين سرمست : از 1377 تا 1381 ( رياست دانشكده پزشكي)
22- دكتر حاتم بوستاني : از 1381 تا 1383 ( رياست دانشكده پزشكي)
23ـ دكتر مصطفي فقهي : 1383 - 1387 ( رياست دانشكده پزشكي)
24- دکتر علیرضا مظفری : 1387- 1390 ( ریاست دانشکده پزشکی)
25- دکتر احمد رضا مهتدی : 1390 – تاکنون ( ریاست دانشکده پزشکی)
خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#7
دانشکده پیراپزشکی

مقدمه و معرفي:
رئيس دانشكده: دكتر محمدطه جلالي
دانشكده پيراپزشكي در سال 1351 با ايجاد گروههاي علوم آزمايشگاهي، پرتوشناسي و علوم دارويي با نام دانشكده علوم بيمارستاني تأسيس گرديد. اندكي بعد با نام تكنولوژي پزشكي به كار خويش ادامه داد و سرانجام براي بهتر پوشش دادن رشته‏هاي زير مجموعه و تطابق با استانداردهاي كشوري نام پيراپزشكي را براي خود برگزيد. طي سالهاي متمادي فعاليت، رشته‏هاي تغذيه (1353)، مجموعه رشته‏هاي بهداشت (1355)، مهندسي پزشكي (1356)، هوشبري (1363)، راديوتراپي (1366)، راديولژي (1351)، مدارك پزشكي (1375) و كتابداري شاخه پزشكي (1380) به اين دانشكده اضافه شدند و با توسعه رشته‏ها و تحولات ساختاري دانشكده‏ها در دهه 70 مجموعه رشته‏هاي بهداشت جدا شده و تبديل به دانشكده بهداشت و رشته علوم دارويي نيز به دانشكده داروسازي تبديل گرديد.

تعداد اساتيد:
تعداد اعضاء هيأت علمي رسمي و پيماني شامل مربي، استاديار، دانشيار در اين دانشكده جمعاً 38 نفر مي‎باشد.

تعداد دانشجويان:
در حال حاضر اين دانشكده داراي حدوداً 1200 نفر دانشجو در رشته‏هاي مختلف روزانه و شبانه مي‎باشد.

گروههاي آموزشي:
دانشكده داراي شش گروه‎آموزشي فعال شامل تغذيه، علوم آزمايشگاهي، كتابداري و اطلاع‎رساني پزشكي، هوشبري، تكنولوژي پرتوشناسي و مدارك پزشكي مي‎باشد.

رشتههاي دانشكده:

اين دانشكده در رشته‎هاي تغذيه (كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا)، علوم آزمايشگاهي (كارشناسي پيوسته و ناپيوسته)، هماتولوژي (كارشناسي ارشد)، كتابداري شاخه پزشكي (كارشناسي پيوسته و كارشناسي ارشد)، تكنولوژي پرتوشناسي (كارشناسي پيوسته و ناپيوسته)، پرتو درماني (كارشناسي پيوسته)، مدارك پزشكي (كارداني و كارشناسي ناپيوسته)، هوشبري (كارشناسي پيوسته و ناپيوسته) بصورت دوره‏هاي روزانه و برخي نيز بصورت شبانه دانشجو مي‏پذيرد. اين دانشكده در تلاش است كه در دوره‏هاي كارشناسي ارشد فن[font=&amp]‎[/font]آوري سلامت و كارشناسي ارشد بيوشيمي باليني اقدام به پذيرش دانشجو نمايد.


مراكز تحقيقاتي وابسته:
مركز تحقيقات تغذيه كه در پائيز سال 1389 از طرف معاونت محترم پژوهشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مورد تصويب قرارگرفت.

آزمايشگاههاي بخشها و گروهها:
آزمايشگاه هماتولوژي و بانك خون
آزمايشگاه ميكروب [font=&amp]‎[/font]شناسي و قارچ[font=&amp]‎[/font]شناسي
آزمايشگاه بيوشيمي
آزمايشگاه شيمي
آزمايشگاه شيمي و مواد غذايي
آزمايشگاه ميكروب موادغذايي
آزمايشگاه مركز تحقيقات
خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#8
دانشکده توانبخشی


دانشکده توانبخشی اهواز در سال 1354 در مکان کوچکی در بیمارستان امام خمینی ( ره ) با 2عضو هیات علمی و تعداد 7 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی فیزیوتراپی راه اندازی گردید و با پیروزی انقلاب اسلامی و سرنگونی رژیم ستم شاهی در سال تحصیلی 58-1357 ساختمان ساواک سابق اهواز طی حکم دادگاه انقلاب اسلامی درمرکز شهر و در مکانی بنام امانیه به دانشکده اختصاص داده شد. در سال 1370 هیات رئیسه محترم دانشگاه تصمیم به انتقال دانشکده از مکان قبلی به محیطی بزرگتر و در شهر دانشگاهی نمود. پس از 29سال فعالیت، دانشکده از ابتدای دیماه 1383 در محل جدید خود واقع در پردیس دانشگاه فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. زیربنای دانشکده حدود 7700 مترمربع در دو طبقه بوده که شامل گروههای آموزشی وبخشهای درمانی زیر میباشد :


گروهها و بخش های آموزشی و تحقیقاتی :
- گروه آموزشی فیزیوتراپی در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
- گروه آموزشی گفتار درمانی
- گروه آموزشی کاردرمانی
- گروه آموزشی مدیریت توانبخشی ( در مقطع کارشناسی ارشد )
- گروه آموزشی شنوایی شناسی
- مرکز تحقیقات توان بخشی

بخشهای درمانی :

-
فیزیوتراپی بیماریهای خاص
- کاردرمانی
- گفتار درمانی
- شنوایی شناسی
تعداد کل رشته ها ی دانشکده :

- دکترای تخصصی فیزیوتراپی
- 2 رشته کارشناسی ارشد ( فیزیوتراپی و مدیریت توانبخشی )
- 4 رشته کارشناسی : ( گفتار درمانی ، کاردرمانی ، فیزیوتراپی ، شنوایی شناسی )
و بالاخره با تلاش و همت مدیریت دانشکده و مسئولین محترم دلسوز دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز این دانشکده موفق به تاسیس پلی کلینیک تخصصی توانبخشی واقع در فلکه دانشگاه جنب اورژانس 115 گردید که خدمتی بزرگ جهت اقشار مردم و نیازمندان به خدمات توانبخشی بوده است. و شامل بخشهای تخصصی زیر می باشد:

فیزیوتراپی
گفتار درمانی
کاردرمانی
شنوایی شناسی
فنی ارتوپدی
خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:
#9
دانشکده داروسازی

تاسیس : سال 1354


تاریخچه : گروه داروسازی در سال 1354 در دانشکده تکنولوژی پزشکی و دانشکده پیراپزشکی اهواز تا مقطع کارشناسی تاسیس شد. در سال 1361 با تغییر مقطع به دکتری حرفه ای تبدیل و در سال 1365 طبق دستور وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بصورت دانشکده مستقل به ساختمان فعلی دانشکده داروسازی منتقل شد. از آن سال تاکنون دانشجویان این دانشکده در مقطع دکتری حرفه ای مشغول تحصیل هستند.
تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در این دانشکده 370 می باشد، که تعداد 340 دانشجو در مقطع دکتری حرفه ای و 20دانشجو درمقطع Ph.D و 15 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل می باشند.
خنده بر لب میزنم تا کَــس نداند رازِ من
ورنه این دنیا که مـــا دیدیم ، خندیدن نداشت ...! 
پاسخ
سپاس شده توسط:


چه کسانی از این موضوع دیدن کرده اند
2 کاربر که از این موضوع دیدن کرده اند:
~ MoOn ~ (۲۱-۰۵-۹۴, ۰۸:۲۵ ب.ظ)، saraf74 (۱۹-۱۰-۹۴, ۱۲:۵۱ ق.ظ)

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان