امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
علائم و نشانه های وسواس فکری
#1
=27.0ptعلائم =27.0ptو =27.0ptنشانه =27.0ptهای =27.0ptوسواس =27.0ptفکری
=11.5ptعلائم =11.5ptو =11.5ptنشانه =11.5ptهای =11.5ptوسواس =11.5ptفکری=11.5pt:
=11.5ptوسواس =11.5ptفکری =11.5ptدر =11.5ptحقیقت =11.5ptیک =11.5ptنوع =11.5ptاختلال =11.5ptاست =11.5ptکه =11.5ptدر =11.5ptپی =11.5ptاضطراب =11.5ptشکل =11.5ptمی =11.5ptگیرد=11.5pt.
=11.5ptدر =11.5ptواقع =11.5ptمی =11.5ptتوان =11.5ptگفت =11.5ptکه =11.5ptوسواس =11.5ptدر =11.5ptهمه =11.5ptافراد =11.5ptوجود =11.5ptدارد=11.5pt.
=11.5ptاما =11.5ptزمانی =11.5ptیک =11.5ptبیماری =11.5ptمحسوب =11.5ptمی =11.5ptگردد =11.5ptکه =11.5ptانسان =11.5ptرا =11.5ptاز =11.5ptزندگی =11.5ptعادی =11.5ptجدا =11.5ptکند=11.5pt.
=11.5ptبه =11.5ptنقل =11.5ptاز =11.5ptیک =11.5ptپایگاه =11.5ptاینترنتی =11.5ptدویچه =11.5ptوله =11.5ptوسواس =11.5ptفکری =11.5ptنوعی =11.5ptاضطراب =11.5ptاست =11.5ptکه =11.5ptبه =11.5ptصورت =11.5ptغیر =11.5ptارادی =11.5ptو =11.5ptمکرر =11.5ptاتفاق =11.5ptمی =11.5ptافتد=11.5pt.
=11.5ptآمار =11.5ptها =11.5ptنشان =11.5ptمی =11.5ptدهد =11.5ptتعداد =11.5ptافرادی =11.5ptکه =11.5ptاز =11.5ptگونه =11.5ptهای =11.5ptمختلف =11.5ptوسواس =11.5ptرنج =11.5ptمی =11.5ptبرند =11.5ptبیشتر =11.5ptاز =11.5ptاسکیزوفرنی =11.5ptو
=11.5ptاختلالات =11.5ptدو =11.5ptقطبی =11.5ptو =11.5ptاختلال =11.5ptهراس =11.5ptشکل =11.5ptمی =11.5ptگیرد=11.5pt.
=22.5ptوسواس =22.5ptفکری =22.5ptچیست؟
=11.5ptوسواس =11.5ptممکن =11.5ptاست =11.5ptدر =11.5ptدوران =11.5ptکودکی =11.5ptریشه =11.5ptداشته =11.5ptباشد =11.5ptاما =11.5ptمشاوره =11.5ptکودک =11.5ptتلفنی =11.5ptاغلب =11.5ptموارد =11.5ptدر =11.5ptدوران =11.5ptنوجوانی =11.5ptو =11.5ptاوایل =11.5ptبزرگسالی =11.5ptبروز =11.5ptمی =11.5ptکند=11.5pt.
=11.5ptکارشناسان =11.5ptو =11.5ptروانشناسان =10.0ptمشاوره =10.0ptخانواده =10.0ptدر =10.0ptتهران =11.5ptبر =11.5ptاین =11.5ptباورند =11.5ptکه =11.5ptدو =11.5ptعامل =11.5ptاستعداد =11.5ptنوروبیولوژیک =11.5ptو =11.5ptمحیطی =11.5ptهم =11.5ptزمان =11.5ptمی =11.5ptتوانند =11.5ptباعث =11.5ptایجاد
=11.5ptافکار =11.5ptناخواسته =11.5ptو =11.5ptناخوانده =11.5ptشود=11.5pt.=11.5ptفرد =11.5ptبا =11.5ptتکرار =11.5ptالگو =11.5ptهای =11.5ptرفتاری =11.5ptاجباری =11.5ptسعی =11.5ptدر =11.5ptآرام =11.5ptکردن =11.5ptاین =11.5ptافکار =11.5ptدارد=11.5pt.
=11.5ptوسواس =11.5ptدر =11.5ptصورت =11.5ptعدم =11.5ptدرمان =11.5ptبه =11.5ptیک =11.5ptبیماری =11.5ptمزمن =11.5ptتبدیل =11.5ptمی =11.5ptشود =11.5ptکه =11.5ptگاه =11.5ptسالهای =11.5ptزیادی =11.5ptادامه =11.5ptپیدا =11.5ptمی =11.5ptکند=11.5pt.
=11.5ptگرچه =11.5ptممکن =11.5ptاست =11.5ptشدت =11.5ptعلائم =11.5ptآن =11.5ptبه =11.5ptمرور =11.5ptمشاوره =11.5ptخانواده =11.5ptتلفنی =11.5ptزمان =11.5ptکاهش =11.5ptیابد =11.5ptدرمان =11.5ptدارویی =11.5ptو =11.5ptرفتاری =11.5ptنیز =11.5ptدر =11.5ptدمان =11.5ptاین =11.5ptبیماری =11.5ptموثر =11.5ptاست=11.5pt.
=22.5ptعلائم =22.5ptوسواس
=11.5ptاولین =11.5ptنشانه =11.5ptوسواس =11.5ptتجربه =11.5ptافکار =11.5ptیا =11.5ptتصوراتی =11.5ptاست =11.5ptکه =11.5ptآزار =11.5ptدهنده =11.5ptاست =11.5ptو =11.5ptبی =11.5ptدلیل =11.5ptدر =11.5ptخود =11.5ptاضطراب =11.5ptبه =11.5ptوجود =11.5ptمی =11.5ptآورید=11.5pt.
=11.5ptاین =11.5ptافکار =11.5ptناخواسته =11.5ptکه =11.5ptبه =11.5ptطور =11.5ptطبیعی =11.5ptپیاپی =11.5ptتکرار =11.5ptمی =11.5ptشوند =11.5ptدر =11.5ptحقیقت =11.5ptمشاوره =11.5ptتلفنی =11.5ptرایگان =11.5ptراهی =11.5ptبرای =11.5ptرهایی =11.5ptازترس =11.5ptمی =11.5ptشوند=11.5pt.
=11.5ptگاه =11.5ptاین =11.5ptافکار =11.5ptتمامی =11.5ptذهن =11.5ptفرد =11.5ptرا =11.5ptدرگیر =11.5ptو =11.5ptعلکرد =11.5ptروزانه =11.5ptاو =11.5ptرا =11.5ptمختل =11.5ptمی =11.5ptکند=11.5pt.
=11.5ptبیمار =11.5ptمبتلا =11.5ptبه =11.5ptوسواس =11.5ptمی =11.5ptداند =11.5ptکه =11.5ptاین =11.5ptافکار =11.5ptساختگی =11.5ptاست=11.5pt.
=11.5ptبه =11.5ptهمین =11.5ptدلیل =11.5ptمایل =11.5ptاست =11.5ptبا =11.5ptافکار =11.5ptو =11.5ptاعمال =11.5ptدیگری =11.5ptآن =11.5ptها =11.5ptرا =11.5ptاز =11.5ptذهن =11.5ptخود =11.5ptخارج =11.5ptکنند=11.5pt.
=11.5ptجملاتی =11.5ptهمچنین =11.5ptاین =11.5ptظرف =11.5ptکاملا =11.5ptتمیز =11.5ptنشده =11.5ptاست =11.5ptو =11.5ptباید =11.5ptدوباره =11.5ptبشوییم=11.5pt!!
=22.5ptدرمان =22.5ptوسواس
=11.5ptمعمولا =11.5ptیکی =11.5ptاز =11.5ptروش =11.5ptهای =11.5ptروان =11.5ptدرمانی =11.5ptیا =11.5ptدارو =11.5ptدرمانی =11.5ptو =11.5ptیا =11.5ptهر =11.5ptدو =11.5ptبه =11.5ptطور =11.5ptهم =11.5ptزمان =11.5ptتجویز =11.5ptمی =11.5ptشود=11.5pt.
=11.5ptاما =11.5ptفرد =11.5ptوسواس =11.5ptممکن =11.5ptاست =11.5ptبه =11.5ptیکی =11.5ptاز =11.5ptاین =11.5ptها =11.5ptواکنش =11.5ptنشان =11.5ptدهد =11.5ptیا =11.5ptممکن =11.5ptاست =11.5ptمقاومت =11.5ptکند =11.5ptدر =11.5ptبرابر =11.5ptهردو=11.5pt.
=11.5ptکارشناشان =11.5ptمشاوره =11.5ptروانشناسی =11.5ptتلفنی =11.5ptاز =11.5ptروش =11.5ptهایی =11.5ptهم =11.5ptچون =11.5ptحساسیت =11.5ptزدایی، =11.5ptبازداری =11.5ptاز =11.5ptفکر =11.5pt،شرطی =11.5ptسازی =11.5ptو=11.5pt….
=11.5ptبرای =11.5ptدرمان =11.5ptاین =11.5ptبیماری =11.5ptاستفاده =11.5ptمی =11.5ptکنند=11.5pt.
 
=27.0ptچگونه =27.0ptخشم =27.0ptخود =27.0ptرا =27.0ptکنترل =27.0ptکنیم
=11.5ptچگونه =11.5ptخشم =11.5ptخود =11.5ptرا =11.5ptکنترل =11.5ptکنیم=11.5pt :
=11.5ptخشم =11.5ptیک =11.5ptواژه =11.5ptخطرناک =11.5ptاست =11.5ptیعنی =11.5ptبروز =11.5ptعواطف =11.5ptو =11.5ptاحساست =11.5ptمنفی =11.5ptکه =11.5ptدر =11.5ptقالب =11.5ptهای =11.5ptمختلف =11.5ptدیده =11.5ptمی =11.5ptشود=11.5pt.
=11.5ptممکن =11.5ptاست =11.5ptشخصی =11.5ptفریاد =11.5ptبزند
=11.5ptممکن =11.5ptاست =11.5ptخشم =11.5ptخود =11.5ptرا =11.5ptبا =11.5ptآسیب =11.5ptرساندن =11.5ptبه =11.5ptخود =11.5ptانجام =11.5ptدهد=11.5pt.
=11.5ptممکن =11.5ptاست =11.5ptبه =11.5ptدیگران =11.5ptآسیب =11.5ptبرساند
=11.5ptممکن =11.5ptاست =11.5ptشخص =11.5ptعصبانی =11.5ptدرگیر =11.5ptشود =11.5ptو =11.5ptسبب =11.5ptجرم =11.5ptشود=11.5pt.
=11.5ptو=11.5pt
=11.5ptاما =11.5ptدر =11.5ptاین =11.5ptموقعیت =11.5ptچه =11.5ptکسی =11.5ptمی =11.5ptتواند =11.5ptبه =11.5ptخانواده =11.5ptو =11.5ptاعضای =11.5ptآن =11.5ptکمک =11.5ptکند=11.5pt. =11.5ptمشاور =11.5ptخانواده =11.5ptدر =11.5ptاین =11.5ptلحظات =11.5ptمی =11.5ptتواند =11.5ptحامی =11.5ptخانواده =11.5ptباشد=11.5pt.
=22.5ptکنترل =22.5ptعصبانیت
=11.5ptاحساس =11.5ptعصبانیت =11.5ptدر =11.5ptحقیقت =11.5ptهمان =11.5ptرفتار =11.5ptخشن =11.5ptنیست=11.5pt.=11.5ptشناخت =11.5ptخشم =11.5ptو =11.5ptاستفاده =11.5ptاز =11.5ptآن =11.5ptدر =11.5ptدرک =11.5ptاحساسات =11.5ptآسیب =11.5ptپذیر
=11.5ptکلید =11.5ptسلامت =11.5ptعاطفی =11.5ptاست=11.5pt.
=11.5ptگاهی =11.5ptاوقات =11.5ptمتاسفانه =11.5ptکنترل =11.5ptنکردن =11.5ptخشم =11.5ptسبب =11.5ptبروز =11.5ptآسی =11.5ptهای =11.5ptجبران =11.5ptناپذیر =11.5ptمی =11.5ptشود =11.5ptکه =11.5ptاین =11.5ptآسیب =11.5ptها =11.5ptممکن =11.5ptاست
=11.5ptبه =11.5ptهیچ =11.5ptوجه =11.5ptقابل =11.5ptجبران =11.5ptنباشند =11.5ptاز =11.5ptجمله =11.5ptاز =11.5ptدست =11.5ptدادن =11.5ptیک =11.5ptعزیز =11.5ptبه =11.5ptدلیل =11.5ptکنترل =11.5ptنکردن =11.5ptخشم=11.5pt.
=11.5ptناراحت =11.5ptکننده =11.5ptاست =11.5ptاما =11.5ptطبق =11.5ptامار =11.5ptجهانی =11.5ptمیزان =11.5ptمرگ =11.5ptومیر =11.5ptو =11.5ptدر =11.5ptنظافت =11.5ptمنزل =11.5ptدر =11.5ptدعوا =11.5ptو =11.5ptخشونت =11.5ptها =11.5ptبسیار =11.5ptافزایش =11.5ptیافته =11.5ptاست=11.5pt.
=11.5ptاما =11.5ptنگران =11.5ptنباشید =11.5ptبرای =11.5ptهر =11.5ptمشکلی =11.5ptراه =11.5ptحلی =11.5ptوجود =11.5ptدارد =11.5ptما =11.5ptبا =11.5ptداشتن =11.5ptمشاورانی =11.5ptمجرب =11.5ptدر =11.5ptزمینه =11.5ptمشاوره =11.5ptتلفنی =11.5ptازدواج =11.5ptو =11.5ptمشاوره =11.5ptازدواج =11.5ptتلفنی
=11.5ptو =11.5ptمشاوره =11.5ptازدواج =11.5ptتلفنی =11.5ptقادر =11.5ptهستیم =11.5ptشما =11.5ptرا =11.5ptدر =11.5ptمسائل =11.5ptو =11.5ptمشکلات =11.5ptمختلف =11.5ptیاری =11.5ptکنیم=11.5pt.
=11.5ptدر =11.5ptواقع =11.5ptخشم =11.5ptیک =11.5ptنوع =11.5ptعکس =11.5ptالعمل =11.5ptطبیعی =11.5ptاست =11.5ptکه =11.5ptدر =11.5ptبرابر =11.5ptتهدید =11.5ptها =11.5ptخطر =11.5ptها =11.5ptو=11.5pt
=11.5ptاجازه =11.5ptمحافظت =11.5ptاز =11.5ptخود =11.5ptرا =11.5ptدر =11.5ptشراط =11.5ptبحرانی =11.5ptمی =11.5ptدهد =11.5ptبنابر =11.5ptاین =11.5ptخشم =11.5ptیک =11.5ptعمل =11.5ptطبیعی =11.5ptدر =11.5ptبدن =11.5ptاست
=11.5ptحالا =11.5ptسوال =11.5ptاصلی =11.5ptما =11.5ptاین =11.5ptاست =11.5ptکه =11.5ptچگونه =11.5ptما =11.5ptمی =11.5ptتوانیم =11.5ptخشم =11.5ptخود =11.5ptرا =11.5ptکنترل =11.5ptکنیم=11.5pt!!
=11.5ptممکن =11.5ptاست =11.5ptدر =11.5ptهنگام =11.5ptرانندگی =11.5ptشما =11.5ptیک =11.5ptتصادف =11.5ptبسیار =11.5ptکوچک =11.5ptکنید
=11.5ptدرآن =11.5ptموقعیت =11.5ptشما =11.5ptباید =11.5ptبه =11.5ptارامی =11.5ptاز =11.5ptماشین =11.5ptپیاده =11.5ptشوید =11.5ptو =11.5ptبا =11.5ptان =11.5ptبه =11.5ptارامی =11.5ptبرخورد =11.5ptکنید =11.5ptباید =11.5ptسعی =11.5ptکنید =11.5ptتا =11.5ptبا =11.5ptان =11.5ptدر =11.5ptگیر =11.5ptنشوید=11.5pt.
 
پاسخ
سپاس شده توسط:


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اختاپوس و دانستنی‌های جالبی درباره آن‌ها taranomi 5 103 ۰۸-۱۱-۹۷، ۰۴:۰۶ ب.ظ
آخرین ارسال: taranomi
  دانستنی‌های جالب و ترسناک درباره مرگ! taranomi 4 53 ۲۷-۱۰-۹۷، ۰۴:۰۹ ب.ظ
آخرین ارسال: taranomi
  دانستنی های خانه داری !!Tina!! 37 543 ۲۲-۱۰-۹۷، ۰۷:۰۶ ب.ظ
آخرین ارسال: !!Tina!!

چه کسانی از این موضوع دیدن کرده اند
3 کاربر که از این موضوع دیدن کرده اند:
دخترشب (۱۴-۰۹-۹۸, ۱۰:۴۷ ب.ظ)، minaa (۱۴-۰۹-۹۸, ۰۱:۲۸ ب.ظ)، malim (۱۷-۰۹-۹۸, ۰۹:۳۵ ق.ظ)

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان