مدال ها
نام شرح مدال
مدال اخلاق کاربر اخلاق مدال اخلاق
مدال محبوبیت بین کاربران انجمن از محبوبیت خاصی برخوردار است مدال محبوبیت
مدیر کل سایت ( رهبری و مدیریت مؤثر ) تقدیم از طرف مدیران و کاربران انجمن ایران رمان مدیر کل سایت
مدال کاربر متعهد کاربری که دارای حس مسئولیت در برابر ادای وظیفه است مدال کاربر متعهد
مدال کاربر به روز فعالیت مثبت  مدال کاربر به روز
مدال بیشترین پست گذار کاربری که بیشترین ومفید ترین پستها را میگذارد مدال بیشترین پست گذار
مدال نویسنده برتر نویسنده خوب و توانا مدال نویسنده برتر
مدال فعال بخش خبر فعالیت مثبت مدال فعال بخش خبر
مدال رمان نویس انجمن کاربر رمان نویس در انجمن مدال رمان نویس انجمن
مدال پست های مفید فعالیت در بخشهای مختلف مدال پست های مفید
مدال کاربر پرکار فعالیت مثبت در انجمن مدال کاربر پرکار
مدال کاربر پرکاربخش رمان بیشترین فعالیت در بخش رمان مدال کاربر پرکاربخش رمان
مدال کاربرماندنی کاربر ثابت سایت مدال کاربرماندنی
مدال تشکر همکاری با مدیرانجمن مدال تشکر
مدال کاربر تازه کار فعال کاربر تازه واردی که 100 پست مفید ارسال کند مدال کاربر تازه کار فعال
مدال رمان نویس انجمن کاربررمان نویس در انجمن مدال رمان نویس انجمن
مدال تشویقی فعالیت در سایت مدال تشویقی
کاربر رمان خوان ثابت سایت کاربر رمان خوان ثابت سایت کاربر رمان خوان ثابت سایت
منتقد انجمن نقد کننده رمانهای کاربران انجمن منتقد انجمن
مدال ویراستار انجمن ویراستاری رمانهای انجمن مدال ویراستار انجمن
مدال بیشترین پست گذار مدال بیشترین پست گذار مدال بیشترین پست گذار
کدبانو برنده مسابقه کدبانوی سال کدبانو
مدال قلم طلایی نویسنده منتخب مدال قلم طلایی
مدال طراح جلد انجمن طراح جلد انجمن مدال طراح جلد انجمن